Oferta Instytutu O Instytucie Działalność Instytutu Struktura Instytutu Aktualności Programy badawcze Ciekawe miejsca Kontakt English version
 

NA SKRÓTY

Serwis informacyjny na temat jakości powietrza w województwie śląskim

Serwis informacyjny na temat jakości powietrza w województwie śląskim

Program "Przyjazna Kłodnica"
Program
"Przyjazna Kłodnica"


Monitoring zanieczyszczeń powietrza w Pszczynie (OPSIS)

Depozycja metali ciężkich
w środkowej części województwa śląskiego
(dostęp do map GIS)

Aktualizacja Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego
Aktualizacja Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego

Termiczne przekształcanie odpadów jako element kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w województwie śląskim
Debata społeczna

 


O Instytucie - Współpraca zagraniczna

strona główna


IETU posiada duże doświadczenie we współpracy międzynarodowej zdobyte w trakcie realizacji projektów m.in. dla Światowej Organizacji Zdrowia, Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska, Departamentu Energetyki Rządu Stanów Zjednoczonych.

W ramach umowy międzyrządowej IETU od szeregu lat realizuje prace w grupach roboczych i zadaniowych EKG/ONZ, Konwencji ds. Transgranicznego Przenoszenia Zanieczyszczeń Powietrza na Dalekie Odległości (LRTAP).

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych od ponad 10 lat bierze udział w realizacji projektów finansowanych przez Unię Europejską. Na szczególną uwagę zasługuje duża skuteczność IETU w staraniu się o udział w projektach prowadzonych w ramach Programów Ramowych UE.

W 4. Programie Ramowym IETU uczestniczył w dwóch projektach. W 5. Programie Ramowym Unii Europejskiej Instytut realizował 12 projektów, podobnie jak w 6. Programie Ramowym.

Na podstawie umowy pomiędzy RP i Norwegią IETU współpracuje z Instytutem Badania Wód (NIVA) w zakresie problematyki zakwaszenia wód jezior tatrzańskich.

Od marca 2006 r. Instytut bierze udział w projekcie inicjatywy europejskiej European Research Area Network. Projekt ten pt. Climate Impact Research Coordination (CIRCLE), typu coordination action, realizowany jest jako wspomaganie działań 6. Programu Ramowego. IETU, jako koordynator sieci AIRCLIM-NET uczestniczy w projekcie jako partner obserwator.

 

W ramach inicjatyw i programów europejskich innych niż 6. PR Instytut realizuje zadania 3 projektów:

  1. INTEGRA-SITES - Integrated Management and Revitalization of Contaminated Sites, INTERREG IIIC Weimar Triangle

  2. MARQUIS - Multimodal Air Quality Information Service for General Public, eContent

  3. MAGIC - Management of Groundwater at Industrially Contaminated Areas, INTERREG IIIB CADSES

 

IETU w 6. Programie Ramowym Unii Europejskiej

W ramach 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej IETU realizuje 12 projektów:

ESPREME - Ocena ponoszenia kosztów zmniejszania narażenia na metale ciężkie oraz analiza zysków i strat redukcji występowania metali ciężkich w środowisku w Europie (Estimation of willingness-to-pay to reduce risks of exposure to heavy metals and cost-benefit analysis for reducing heavy metals occurrence in Poland)

AQUATERRA - Zintegrowane modelowanie systemu: rzeka-osady-gleba-wody podziemne: zaawansowane narzędzia zarządzania zlewniami i dorzeczami rzek w kontekście zmiany globalnej (Understanding river-sediment-soil—groundwater interactions for support of management of waterbodies (river basin & catchment areas)

EURODEMO - Platforma Europejska do demonstracji efektywnego procesu remediacji gleb i wód podziemnych (European platform for demonstration of efficient soil and groundwater remediation)

Alter-Net - Sieć badawcza ds. bioróżnorodności, ekosystemów i świadomości (A Long-term Biodiversity, Ecosystem and Awareness Research Network)

CACHET - Wiązanie dwutlenku węgla z wydzielaniem wodoru (CO2 Capture with Hydrogen Production)

DROPS - Opracowanie modeli ekonomicznych – macro oraz sektorowych – do oceny wpływu efektów zewnętrznych w dziedzinie Zdrowia Publicznego na społeczeństwo (Development of Macro and Sectoral Economic Models Aiming to Evaluate the Role of Public Health Externalities on Society)

INTEGRATION4WATER - Integracja potencjału badawczego nowych krajów członkowskich, krajów kandydujących oraz dotychczasowych krajów członkowskich w dziedzinie Obieg Wody i Problemy Gleb – podpriorytetu 1.1.6.3. i relewantnych priorytetów 7. PR (Initiative 4 Facilitating Integration of Research Potential from the New Member States, Accession Candidate Countries and Old Member States in the Area of Water Cycle including Soil  Related Issues of the Sub-priority 1.1.6.3 and a relevant priority of FP7)

NatAir - Doskonalenie i stosowanie metod szacowania naturalnych i biogennych emisji oraz ocena ich wpływu na jakość powietrza (Improving and Applying Methods for the Calculation of Natural and Biogenic Emissions and Assessment of Impacts on Air Quality)

PHIME - Wpływ długotrwałego narażenia na niskie stężenia pierwiastków na zdrowie wrażliwych populacji (Public Health Impact of Long Term Low-Level Mixed Elements Exposure in Susceptible Population Strata)

RYM - Sprawdź Swoją Wiedzę (Research Your Mind)

SOCOPSE - Source control of priority substances in Europe

2FUN - Kompleksowe podejście do oceny ryzyka zdrowotnego w przyszłych scenariuszach, dotyczących środowiska (Full-Chain and Uncertainty Approaches for Assessing Health Risks in Future Environmental Scenarios)  

 

IETU w 5. Programie Ramowym Unii Europejskiej

Od początku 5 Programu Ramowego tzn. od 1998 roku IETU uczestniczył w przygotowaniu i złożeniu 37 propozycji projektów, głównie w Akcji Kluczowej Energia, Środowisko i Zrównoważony Rozwój (EESD). Do realizacji zakwalifikowano 12 projektów. Aktywność IETU została nagrodzona uzyskaniem dwóch nominacji do nagrody Kryształowej Brukselki w kategorii jednostek badawczo-rozwojowych oraz nagrody indywidualnej dla dr Janiny Fudały.

INCORE – Zintegrowana koncepcja remediacji wód podziemnych (Integrated Concept for Groundwater Remediation)

PHYTODEC – Budowa systemu decyzyjnego umożliwiającego ocenę opłacalności stosowania roślin do oczyszczania gleb i osadów dennych z metali ciężkich (A Decision Support System to Quantify Cost /Benefit Relationships of the Use of Vegetation in the Management of Heavy Metal Polluted Soils and Dredged Sediments)

MERLIN – Ocena europejskiej strategii redukcji zanieczyszczeń powietrza w oparciu o kryterium kompleksowych skutków jednoczesnego oddziaływania wielu zanieczyszczeń (Multi-Pollutant, Multi-Effect Modelling of European Air Pollution: an Integrated Approach)

METALLOPHYTES - Kompleksowe podejście do usuwania metali toksycznych z gleby przy użyciu roślin (Turning Plants into Heavy Metal Accumulators)

WELCOME – Opracowanie zintegrowanego systemu zarządzania dla zapobiegania i zmniejszania zanieczyszczenia wód na zdegradowanych obszarach poprzemysłowych (Development of Integrated Management System for Prevention and Reduction of Pollution of Waterbodies at Contaminated Industrial Megasites)

IMAGE-TRAIN – Nowoczesne zarządzanie zasobami wód podziemnych – program szkoleniowy dla krajów kandydujących do wejścia do Unii Europejskiej (Innovative Management of Groundwater Resources – Training Programme for EU Accession Countries)

CABERNET – Budowa sieci zsynchronizowanych działań dla gospodarczej odnowy terenów poprzemysłowych (Concerted Action on Brownfields and Economic Regeneration Network).

URBAN-EXPOSURE - Zintegrowane narzędzie do zarządzania ryzykiem, charakteryzujące zależność zanieczyszczenia powietrza i narażenia ludzi w środowisku miejskim (Integrated Exposure Management Tool Characterizing Air Pollution-Relevant Human Exposure in Urban Environment)

MERCYMS - Zintegrowana koncepcja oceny obiegu rtęci w basenie Morza Śródziemnego (An Integrated Approach to Assess the Mercury Cycling in the Mediterranean Basin)

NORISC System doboru metod oceny ryzyka jako narzędzia do zarządzania terenami zanieczyszczonymi (Network Oriented Risk-Assessment by In-situ Screening of Contaminated Sites)

CARBOMONT – Wpływ zmian użytkowania gruntów na źródła, receptory i strumienie węgla na obszarach górskich Europy (Effects of Land-use Changes on Sources Sinks and Fluxes of Carbon in European Mountain Areas).

EMECAP-NAS – Emisja rtęci z zakładów produkcji chloru i wodorotlenku sodu w Europie (European Mercury Emission from Chlor Alkali Plants)

Wszystkie projekty w ramach 5. PR UE, w realizacji których uczestniczył IETU, dotyczyły problematyki terenów uprzemysłowionych i zurbanizowanych. Charakteryzuje je interdyscyplinarność, kompleksowość działań podejmowanych dla zapewnienia bezpieczeństwa środowiskowego. Końcowymi efektami ich realizacji były narzędzia wspomagające zrównoważone zarządzanie środowiskiem.

 


Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Naukowa Sieć Tematyczna Technologie Ochrony Środowiska

Naukowa Sieć Tematyczna Zanieczyszczenia Powietrza / Zmiany Klimatu

Polska Platforma Technologiczna Środowiska

Konkurs Ministra Środowiska Lider Polskiej Ekologii

Branżowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Branżowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego

Focus on Key Sources of Environmental Risks

Circular Flow Land Use Management

Geokompozyty sorbujące wodę – innowacyjne technologie wspomagające wegetację roślinC.O.A.L. - Od Karbonu do krajobrazu postindustrialnego

Kompleksowe podejście do oceny ryzyka zdrowotnego w przyszłych scenariuszach, dotyczących środowiska

Sprawdź swoją wiedzę

Środowisko a Zdrowie
Środowisko a Zdrowie


Copyright © 2001-2012 IETU

Cofnij Strona główna Początek strony Naprzód