Oferta Instytutu O Instytucie Działalność Instytutu Struktura Instytutu Aktualności Programy badawcze Ciekawe miejsca Kontakt English version

   

 

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

strona główna


 

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął aktualizację Planu gospodarki odpadami dla

województwa śląskiego

Na zlecenie Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Konsorcjum Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach i Oddziału Zamiejscowego Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego – Centrum Gospodarki Odpadami w Katowicach, kierowane przez doc. dr Lidię Sieję opracowało aktualizację Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego.

Aktualizacja planów gospodarki odpadami sporządzana jest co cztery lata. Przygotowano sprawozdanie z realizacji pierwszego wojewódzkiego planu w latach 2003 –2006. W planie działań do roku 2010 szczególny nacisk położono na opracowanie systemu regionalnych rozwiązań, zwłaszcza w gospodarce odpadami komunalnymi.

Plan obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstających w województwie śląskim oraz przywożonych na jego obszar, a zwłaszcza odpady komunalne ze szczególnym uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpady niebezpieczne w tym odpady zawierające PCB, oleje odpadowe, zużyte baterie i akumulatory, odpady medyczne i weterynaryjne, pojazdy wycofane z eksploatacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady zawierające azbest, przeterminowane środki ochrony roślin oraz odpady pozostałe, takie jak zużyte opony, odpady z remontów i demontażu obiektów budowlanych, komunalne osady ściekowe, odpady opakowaniowe.

 

W skład Planu gospodarki odpadami wchodzą:

·     Analiza stanu gospodarki odpadami przyjmująca rok bazowy 2006 obejmująca źródła oraz ilości powstających odpadów, sposoby gospodarowania oraz funkcjonujące instalacje odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

·     Prognoza zmian w zakresie gospodarki odpadami dla poszczególnych rodzajów odpadów.

·     Cele krótko i długoterminowe w gospodarce odpadami z podaniem terminów ich osiągnięcia.

·     Kierunki działań strategicznych zmierzających do poprawy sytuacji w gospodarce odpadami oraz konieczne do osiągnięcia założonych celów.

·     Projektowany system gospodarowania odpadami, w tym proponowany podział na regiony gospodarki odpadami komunalnymi w województwie śląskim, w których funkcjonować będą regionalne zakłady zagospodarowania odpadów komunalnych.

·     Harmonogram realizacji działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami z uwzględnieniem przedsięwzięć inwestycyjnych i pozainwestycyjnych z podaniem instytucji i podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację.

·     Szacunkowe koszty proponowanego systemu oraz sposoby finansowania. Podane zostały także przedsięwzięcia w gospodarce odpadami zgłoszone jako planowane przez gminy województwa śląskiego oraz przedsiębiorców związanych z gospodarką odpadami.

·     Informacje na temat oddziaływania projektu planu na środowisko.

·     Wskaźniki monitorowania stopnia realizacji założonych celów.

Aktualizacja

Załącznik

Załącznik

Prognoza

 

Zespół Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych pod kierunkiem doc. dr Lidii Sieji był w 2002 roku głównym autorem pierwszego Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, a następnie jego aktualizacji w 2006 roku. To właśnie tutaj powstał pierwszy w kraju Master Plan dla Gospodarki Odpadami w województwie katowickim, dokument pionierski, na bazie którego zbierano doświadczenia dla stworzenia założeń zintegrowanego systemu gospodarki odpadami.

 


Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Naukowa Sieć Tematyczna Technologie Ochrony Środowiska

Naukowa Sieć Tematyczna Zanieczyszczenia Powietrza / Zmiany Klimatu

Polska Platforma Technologiczna Środowiska

U.S. EPA - Methane to LNG - Żory Coal Mine Project
U.S. EPA
Methane to LNG
Żory Coal Mine Project

Narodowa ekspozycja „Polska nauka i innowacje dla środowiska”

C.O.A.L. - Od Karbonu do krajobrazu postindustrialnego

C.O.A.L. - from Carboniferous to Open-eyed Artists on Lanscapes

Sprawdź swoją wiedzę

Konkurs Ministra Środowiska Lider Polskiej Ekologii

Branżowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Branżowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Zintegrowany Instytut Naukowo-Technologiczny

Środowisko a Zdrowie
Środowisko a ZdrowieCopyright © 2001-2008 IETU

Cofnij Strona główna Początek strony Naprzód