Oferta Instytutu O Instytucie Działalność Instytutu Struktura Instytutu Aktualności Programy badawcze Ciekawe miejsca Kontakt English version

   

 

 

strona główna


III Komunikat
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa
INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA REWITALIZACJI TERENÓW ZDEGRADOWANYCH
oraz
III Międzynarodowa Konferencja Sieci CABERNET
ZARZĄDZANIE TERENAMI MIEJSKIMI

2- 4 października 2012, USTROŃ
 

Zapraszamy do Ustronia,

 

Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych połączonej z III Międzynarodową Konferencją Sieci CABERNET Zarządzanie Terenami Miejskimi, która będzie miała miejsce w Ustroniu.

Oczyszczanie zanieczyszczonych terenów poprzemysłowych, rewitalizacja terenów zdegradowanych oraz zrównoważona gospodarka przestrzenna należą obecnie do jednych z największych światowych wyzwań.

Konferencja stwarza naukowcom i praktykom okazje do prezentacji wyników badań naukowych oraz wdrożeń nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań. Remediację, rewitalizację i zarządzanie terenami zdegradowanymi traktujemy jako zagadnienie interdyscyplinarne i wieloproblemowe – od metod oceny jakości środowiska, technik i technologii oczyszczania, po aspekty społeczne, prawne i ekonomiczne, a także rozwiązania organizacyjne.

Tematem wiodącym tegorocznej Konferencji będzie recykling przestrzeni (Circular Flow Land Use Management). Sesja specjalna organizowana przez Projekt CircUse będzie forum do interdyscyplinarnej dyskusji na temat nowych instrumentów planowania i zarządzania przestrzenią oraz środowiskiem, uwzględniających rozwój lokalnych społeczności, a także działań służących podniesieniu świadomości ekologicznej.

Wymiana opinii i doświadczeń naukowców, przedstawicieli administracji samorządowej i państwowej, przemysłu, właścicieli terenów i deweloperów innowacyjnych technologii, a także organizacji pozarządowych stanie się kanwą do dyskusji nad możliwościami i barierami zastosowania w praktyce zarządzania cyklicznym wykorzystaniem terenu.

Liczymy, że Konferencja będzie okazją nie tylko do wymiany poglądów i doświadczeń, ale także do planowania nowych badań i działań służących rewitalizacji i zrównoważonemu rozwojowi zdegradowanych terenów poprzemysłowych i miejskich.

 

Komitet Organizacyjny

ORGANIZATORZY
 

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU), Katowice

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. (CBiDGP), Lędziny

CABERNET – Europejska Sieć Zrównoważonej Odnowy Terenów Poprzemysłowych

Projekt CIRCUSE, Program dla Europy Środkowej

PATRONAT HONOROWY

Marcin Korolec - Minister Środowiska

Adam Matusiewicz - Marszałek Województwa Śląskiego

Prof. Barbara Kudrycka - Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

Prof. Jerzy Buzek - Poseł do Parlamentu Europejskiego

Waldemar Pawlak - Minister Gospodarki

PATRONAT MEDIALNY

TEMATYKA KONFERENCJI

 • Zintegrowane zarządzanie terenami zurbanizowanymi

 • Innowacyjne technologie rewitalizacji

 • Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe narzędzia Zarządzania

 • Cyklicznym Wykorzystywaniem Terenów

 • Wymagania terenów przeznaczonych do produkcji energii odnawialnej na obszarach zdegradowanych

 • Przykłady najlepszych praktyk rewitalizacji

 • Działania edukacyjne

UCZESTNICY

Zaproszenie kierujemy do uczelni wyższych i instytutów badawczych, państwowych, samorządowych i prywatnych organizacji biorących udział w procesie rewitalizacji terenów zdegradowanych, a szczególnie terenów poprzemysłowych. Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych, właścicieli terenów, inwestorów, firm zajmujących się oczyszczaniem oraz rekultywacją gleb i wód, a także instytucji finansujących.

JĘZYK
Konferencja będzie prowadzona w języku polskim i angielskim.
 

Porządek Konferencji

 

Wtorek, 2 października 2012

Inauguracja Konferencji Sesja specjalna Zarządzanie cyklicznym wykorzystywaniem terenów

Uroczysta kolacja
Środa, 3 października 2012

Prezentacje
Sesja  I Zintegrowane zarządzanie terenami miejskimi
Sesja  II
Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe narzędzia zarządzania cyklicznym wykorzystywaniem terenów

Kolacja plenerowa
Czwartek, 4 października 2012

Prezentacje
Sesja  III Innowacyjne
podejście do oczyszczania terenów

Zakończenie konferencji

MATERIAŁY KONFERENCYJNE I MONOGRAFIA

Streszczenia zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych, a pełne teksty referatów na płytach CD. Po konferencji artykuły zostaną poddane recenzji przez członków Rady Naukowo-Programowej, a wybrane opublikowane w monografii Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych 2012.


WAŻNE TERMINY

 • 3 września 2012 – 3 komunikat i program konferencji (wersja elektroniczna)

 • 20 września 2012 – zakończenie rejestracji

TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI

2-4 października 2012, Ustroń
Hotel „Jaskółka”, ul. Zdrojowa 10, www.jaskolka.com.pl
Ustroń jest miejscowością położoną na południu Polski, 80 km na południowy zachód od Katowic. Leży w sercu Beskidu Śląskiego, na końcu górskiej części doliny Wisły.

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

Rejestracja uczestników odbywa się na załączonej Karcie zgłoszenia do 20 września 2012: email: j.salwierak@cbidgp.pl fax: 00 48 32/324 22 63 or 00 48 32/ 216 66 66

OPŁATA KONFERENCYJNA

Opłata konferencyjna obejmuje zakwaterowanie (noclegi w hotelu z 2/3 i 3/4 października), wyżywienie oraz materiały konferencyjne, z wyłączeniem udziału w sesji specjalnej konferencji finansowanej ze środków UE w ramach projektu CircUse.

Wysokość opłaty konferencyjnej podana jest na Karcie zgłoszenia.


Szczegółowych informacji związanych ze zgłoszeniem na konferencję oraz opłatami udziela
Justyna Salwierak, CBiDGP Sp. z o.o., tel. 32 324 22 62, kom. 501 331 814,
e-mail: j.salwierak@cbidgp.pl

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KONFERENCJI

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (faksem lub e-mailem) najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem konferencji. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości pełnej opłaty konferencyjnej. Nieobecność na konferencji nie zwalnia z dokonania opłaty.

RADA NAUKOWO-PROGRAMOWA
Do Rady Naukowo-Programowej zaproszeni zostali:

 • Stanisław Baran – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 • Jairo Falla – Uniwersytet Paula Verlaine’a, Metz, Francja

 • Krzysztof Gasidło – Politechnika Śląska, Gliwice

 • Detlef Grimski, CABERNET, Federal Environment Agency, Niemcy

 • Kazimierz Grzechnik - Południowy Koncern Węglowy S.A., Jaworzno

 • Barbara Gworek – Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

 • Czesława Jasiewicz – Uniwersytet Rolniczy, Kraków

 • Marc Kaszynski – L’Etablissement Public Foncier Nord–Pas de Calais, Francja

 • Roman Łój – Katowicki Holding Węglowy S.A., Katowice

 • Krzysztof Mijalski – Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o., Lędziny

 • Tomáš Ocelka – Instytut Zdrowia Publicznego, Ostrawa, Republika Czeska

 • Dagmar Petrikova – Slovakian University of Technology w Bratysławie, SPECTRA Centre of Excellence, Słowacja

 • Piotr Poborski – WS Atkins Poland, Gliwice

 • Edward Popiołek – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

 • Thomas Preuss – Niemiecki Instytut Urbanistyki, Berlin, Niemcy

 • Gundula Prokop – Umweltbundesamt GmbH, Wiedeń, Austria

 • Czesława Rosik-Dulewska – Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, Zabrze

 • Jan Skowronek – Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice

 • Joanna Strzelec-Łobodzińska – Kompania Węglowa S.A., Katowice

 • Paul Syms – Centre for Urban Policy Studies, Uniwersytet w Manchesterze, Wielka Brytania

 • Piotr Wojtacha – Wyższy Urząd Górniczy, Katowice

 • Jarosław Zagórowski – Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Jastrzębie Zdrój

 KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Uwe Ferber, CABERNET, PROJEKTGRUPPE STADT + ENTWICKLUNG, Niemcy

 • Czesław Filipek, CBiDGP

 • Wanda Jarosz, IETU

 • Grzegorz Sporysz, CBiDGP

 • Anna Starzewska-Sikorska, Koordynator Projektu CIRCUSE, IETU


SESJA SPECJALNA – 2 października 2012
 

Zarządzanie Cyklicznym  Wykorzystywaniem Terenów - 2 października 2012

http://www.circuse.eu/images/NaszePliki/Inne/loga/6.png
 

SESJA SPECJALNA
ZARZĄDZANIE CYKLICZNYM WYKORZYSTYWANIEM TERENÓW – Innowacyjne podejście zaprezentowane w projekcie CIRCUSE

14:35 –14:55

CircUseProjekt nie cyrk – Anna Starzewska-Sikorska, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice

14:55 –15:15

Nowatorskie narzędzia zarządzania danymi w Projekcie CircUse – René Otparlik, Bernd Siemer, Saksoński Urząd Regionalny do spraw Środowiska, Rolnictwa i Geologii, Niemcy

15:15 –15:35

Zarządzanie cyklicznym wykorzystaniem terenów – Region Voitsberg – Gundula Prokop, Barbara Birli, Environmental Agency Austria, Wiedeń; Michaela Geidl, Telepark Baernbach Corporation Ltd., Austria

15:35 –15:55

Aspekty instytucjonalne – lokalni operatorzy działający na terenie Piekar Śląskich i Voitsberg (Austria) – Anton Schabl, Schabl Consulting e.U., Austria

15:55 –16:15

Od planów do zarządzania (nowe instrumenty?) – Maroš Finka, Dagmar Petriková, Słowacki Uniwersytet Techniczny w Bratysławie, Słowacja

16:15 - 16:35

Wykorzystanie efektów Projektu CircUse: Strategia i kurs pilotażowy w zakresie podnoszenia świadomości – Thomas Preuss, Niemiecki Instytut Urbanistyki, Niemcy

16:35 –16:55

Przerwa kawowa

16:15 –16:35

Wykorzystanie efektów Projektu CircUse
German Institute of Urban Affairs, Niemcy

Environment Agency Austria Ltd., Austria

17:15-17:30

Przerwa kawowa

16:55 –17:55

Dyskusja: Przyszłe perspektywy zarządzania terenami w Europie Środkowej
Moderator: Uwe Ferber, Projektgruppe Stadt + Entwicklung, Niemcy

18:00 –19:00

Warsztaty: Narzędzia do zarządzania danymi –  René Otparlik, Bernd Siemer, Saksoński Urząd Regionalny do spraw Środowiska, Rolnictwa i Geologii, Niemcy

20:00

Uroczysta kolacja

CircUse jest projektem o charakterze ściśle proekologicznym. Jednym z jego głównych celów jest ograniczenie wykorzystywania terenów zielonych pod inwestycje przez zastosowanie metodologii zrównoważonego, strategicznego zarządzania terenami, uwzględniającego ich „cykl życia” oraz potrzeby i możliwości w tym zakresie w skali miasta/gminy. Narzędzie to pozwoli także przeciwdziałać skuteczniej tzw. „rozlewaniu się miast”, co w dużym stopniu również przyczyni się do zmniejszenia oddziaływania transportu na środowisko, a zatem pośrednio do obniżenia wpływu na zmiany klimatu. Efekty realizacji projektów pilotowych:
- Regionalna/Lokalna wizja zagospodarowania terenów w sposób konkurencyjny i przeciwdziałający zmianom klimatu, stworzona przez głównych interesariuszy (z włączeniem jakościowych i ilościowych celów związanych z zapotrzebowaniem miasta na tereny)
- System zarządzania integrujący planowanie przestrzenne i gospodarowanie zasobami środowiska na poziomie sub-regionalnym - Plan działań zmierzających do zastosowania narzędzi i instrumentów Zarządzania Wielokrotnym Wykorzystaniem Terenów
- Wdrożenie projektów demonstracyjnych jako studiów przypadku dla terenów zielonych / rolniczych / wykorzystania tymczasowego / mieszanych struktur urbanistycznych.

Sesja Projektu CIRCUSE jest finansowana przez Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego, Program dla Europy Środkowej. Udział w sesji jest
bezpłatny. Koszty podróży oraz noclegów uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

 

Pliki do pobrania:


Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Naukowa Sieć Tematyczna Technologie Ochrony Środowiska

Naukowa Sieć Tematyczna Zanieczyszczenia Powietrza / Zmiany Klimatu

Polska Platforma Technologiczna Środowiska

Konkurs Ministra Środowiska Lider Polskiej Ekologii

Branżowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Branżowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego

Focus on Key Sources of Environmental Risks

Circular Flow Land Use Management

Geokompozyty sorbujące wodę – innowacyjne technologie wspomagające wegetację roślinC.O.A.L. - Od Karbonu do krajobrazu postindustrialnego

Kompleksowe podejście do oceny ryzyka zdrowotnego w przyszłych scenariuszach, dotyczących środowiska

Sprawdź swoją wiedzę

Środowisko a Zdrowie
Środowisko a Zdrowie


Copyright © 2001-2012 IETU

Cofnij Strona główna Początek strony Naprzód