Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

 


Nasze motto:

Sukces dzięki wiarygodności

 


Opis usługi

Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe przy Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oferuje usługę weryfikacji sprawności nowatorskich rozwiązań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej zgodnie z Programem Weryfikacji Technologii Środowiskowych Unii Europejskiej (EU ETV). Ułatwia ona znacząco wdrażanie i komercjalizację ekoinnowacyjnych technologii zarówno na rynku krajowym, Unii Europejskiej jak i globalnym. Usługa polega na uwiarygodnieniu w sposób niezależny i bezstronny deklarowanej przez dostawcę sprawności technicznej lub funkcjonalnej technologii oraz efektu środowiskowego uzyskiwanego dzięki jej wdrożeniu dla konkretnego zastosowania w określonych warunkach eksploatacji. Rezultatem weryfikacji nie jest ocena zgodności technologii z określonymi normami, tylko potwierdzenie jej sprawności na podstawie danych z badań. Weryfikacja EU ETV jest szczególnie korzystna w przypadku technologii, których cech innowacyjnych nie można wykazać z powodu braku odpowiednich norm lub gdy działają one sprawniej niż obowiązujące normy. 
Raport z weryfikacji EU ETV
zawiera szczegółowe informacje na temat przebiegu procesu, weryfikowanych parametrów sprawności oraz sposobu ich weryfikacji. Świadectwo weryfikacji EU ETV potwierdza zadeklarowane wartości parametrów sprawności technologii uzyskiwane w określonych warunkach eksploatacji. Świadectwa Weryfikacji EU ETV są rejestrowane i publikowane na stronie Komisji Europejskiej. Ponadto, wystawiamy opinie o innowacyjności na podstawie dokumentacji ze zweryfikowanych przez nas technologii. Istnieje także możliwość uzyskania weryfikacji EU ETV na konkretny rynek poza UE np. USA, Kanada, Chiny a także inne rynki azjatyckie.

Zakres technologiczny usługi ETV

Prowadzimy weryfikacje technologii z następujących obszarów:

 • rozwiązania techniczne dla uzdatniania wody do spożycia – usuwanie zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych (np. filtracja, dezynfekcja chemiczna,

 • zaawansowane utlenianie oraz odsalanie wody morskiej, itp.),

 • rozwiązania techniczne dla oczyszczania ścieków z zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych

 • (np. techniki separacji, oczyszczanie biologiczne, metody elektrochemiczne, małe systemy oczyszczania dla słabo zaludnionych obszarów, itp.),

 • rozwiązania techniczne dla oczyszczania wód przemysłowych (np. dezynfekcja, filtracja, itp.)

Dla kogo weryfikacja EU ETV?

 • Producenci oferujący innowacyjne rozwiązania dla sektora wodno-ściekowego.

 • Konsorcja naukowo-przemysłowe aplikujące o środki na realizację projektów w ramach programów POIR lub RPO, kończących się wdrożeniem.

 • Spin-off ’y powstałe na bazie zrealizowanych projektów B+R dla komercjalizacji wypracowanych technologii.

 • Oczyszczalnie ścieków oraz stacje uzdatniania wody zainteresowane inwestycjami w innowacyjne technologie oraz duże przedsiębiorstwa poszukujące technologii dla rozwiązania w sposób innowacyjny problemów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej – weryfikacja EU ETV jako element procedury przedzakupowej pozwoli na dobór optymalnego rozwiązania zgodnie z konkretnymi potrzebami oraz obniży ryzyko inwestycyjne.

 • Inwestorzy zainteresowani dofinansowaniem obiecujących, wiarygodnych ekoinnowacyjnych technologii – weryfikacja EU ETV pozwoli na potwierdzenie trafności inwestycji.

Korzyści z posiadania Świadectwa EU ETV

 • Uwiarygodnienie technologii i jej dostawcy na rynku, przez co zmniejsza się ryzyko inwestycyjne nabywcy.

 • Potwierdzenie deklarowanych parametrów działania technologii na potrzeby zamówień publicznych.

 • Uniknięcie konieczności prowadzenia kosztownych, każdorazowych testów lub demonstracji technologii na potrzeby inwestora.

 • Możliwość skutecznego wyróżnienia technologii i firmy wśród konkurencji.

 • Dotarcie do klientów na całym świecie dzięki uwiarygodnionej deklaracji sprawności technologii dostosowanej do potrzeb nabywców na rynkach docelowych.

Standardy jakości usługi

Oferowana przez nas usługa weryfikacji EU ETV spełnia najwyższe standardy zarówno w zakresie bezstronności jak i zapewnienia jakości, co gwarantują:

 • akredytacja jednostki weryfikującej na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17020 dla jednostki inspekcyjnej typu A,

 • procedura weryfikacji zgodna z Ogólnym Protokołem Weryfikacji Programu Weryfikacji Technologii Środowiskowych Unii Europejskiej oraz normą ISO 14034 Zarządzanie środowiskowe – Weryfikacja technologii

 • środowiskowych (publikacja przewidziana na październik 2016 r.),
  jakość danych z badań wykorzystywanych do weryfikacji spełniająca wymagania normy PN-EN ISO/ EC 17025.

Więcej informacji o Programie Weryfikacji Technologii Środowiskowych Unii Europejskiej znajduje się na stronach:

Ministerstwa Środowiska

Komisji Europejskiej


Do pobrania:

Kontakt

Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

ul Kossutha 6, 40-844 Katowice
Tel. 32 254 60 31 wew. 264
Fax 32 254 17 17
e-mail:
etv@ietu.katowice.pl

 

 

 

 

Copyright © 2001-2016 IETU

Cofnij Strona główna Początek strony Naprzód