Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. (obecnie Vattenfall Distribution Poland GZE S.A.), zainicjował w 2005r. realizację programu z zakresu ochrony środowiska pod nazwą “Przyjazna Kłodnica”.

Głównym celem Programu jest uzyskanie akceptowalnej społecznie jakości wód rzeki i jej dopływów, czyli wody czystej, nieodstraszającej nieprzyjemnym zapachem (odorami) czy nienaturalną barwą. Ponadto, rzeka wraz z jej terenami nadrzecznymi w obszarze miejsko-przemysłowym powinna przestać być szpecącym elementem krajobrazu, lecz podnosić jego walory estetyczne i przyrodnicze. Dla lokalnych społeczności nie bez znaczenia jest, aby rzeka i jej dolina sprzyjała wypoczynkowi i wzbogacała doznania estetyczne.

Program “Przyjazna Kłodnica” powinien połączyć i koordynować działania rozpoczęte i prowadzone niezależnie w ramach innych programów podejmowanych przez samorządy, jak również przygotować nowe propozycje działań zmierzających do poprawy jakości wód i otoczenia rzeki Kłodnicy. Gminy biorące udział w tym Programie realizują już opracowane wcześniej przedsięwzięcia dotyczące przede wszystkim ograniczenia zrzutów ładunków zanieczyszczeń z terenów miast i gmin leżących w zlewni Kłodnicy.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w poszczególnych gminach stopniowo przyczyni się do poprawy jakości wód w zlewni Kłodnicy. Nie pozwoli jednak w pełni osiągnąć głównego celu Programu “Przyjazna Kłodnica”. Konieczne jest ich uzupełnienie zadaniami dotyczącymi:

 • ograniczenia ładunków zanieczyszczeń z zakładów przemysłowych,
 • likwidacji obszarowych źródeł zanieczyszczeń z terenów gminnych i terenów zakładowych, nie podłączonych do systemów kanalizacyjnych,
 • ograniczenia zrzutu ładunków soli zawartych w wodach kopalnianych,
 • minimalizacji negatywnych wpływów szkód górniczych,
 • minimalizacji wpływu osadów dennych i zalegających na terenach zalewowych.

Koordynatorem Programu “Przyjazna Kłodnica” jest Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach.

Nadzór nad Programem sprawuje powołana w tym celu Rada Programu oraz Komitet Sterujący.


Komitet Sterujący

 • Barbara Ryszka - Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. (obecnie Vattenfall Distribution Poland GZE S.A.),
 • Jan Skowronek – Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych - Koordynator Programu
 • Jacek M. Łączny – Główny Instytut Górnictwa
 • Jolanta Pacek – Urząd Miasta Gliwice
 • Ewa Wyciślik – Urząd Miasta Ruda Śląska
 • Ilona Kuboszek - Śląski Urząd Marszałkowski

Rada Programu

Radę Programową tworzą reprezentanci podmiotów deklarujących współdziałanie w ramach Programu “Przyjazna Kłodnica” zgodnie z § 3 Listu Intencyjnego.

 • Ewa Wyciślik, Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej, Urząd Miasta Ruda Śląska
 • Barbara Twardosz-Michniewska, Kier. Referatu Wydział Infrastruktury Komunalnej, Urząd Miasta Zabrze
 • Jolanta Błaszczak, Inspektor - Wydział Ekologii, Urząd Miasta Zabrze
 • Barbara Ryszka, Kier. Projektu Program Rozwoju Gosp. Górnego Śląska / Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A.
 • Andrzej Skrzyszkowski, Specjalista ds. utrzymania sieci Dział Utrzymania Sieci / Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A.
 • Aleksander Fijałkowski, Specjalista ds. gospodarki wodno – ściekowej, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
 • Tomasz Cywiński, Specjalista ds. gospodarki wodno – ściekowej, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
 • Ilona Kuboszek, gł. Specjalista Wydziału Ochrony Środowiska UMWŚ, Śląski Urząd Marszałkowski
 • Piotr Wojtacha, Z-ca Dyr. Okręgowego Urzędu Górniczego, Okręgowy Urząd Górniczy
 • Jacek Marian Łączny, Główny Instytut Górnictwa
 • Barbara Malkowska, Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska
 • Dorota Serwecińska, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska
 • Marian Chaber, Kierownik Zespołu Ochrony Środowiska, Kompania Weglowa S.A.
 • Maciej Kostecki, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN
 • Witold Nocoń, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN

 

Regulamin Rady Programu